Všeobecné obchodné podmienky

Preambula obchodných podmienok

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.ubp.sk je spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom
a.s., sídlo: Červeňová 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35 822 091, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2831/B (ďalej len „UNIVERSAL“).
Spoločnosť UNIVERSAL vykonáva finančné sprostredkovanie podľa zákona č.186/2009Z. z. o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) ako samostatný finančný agent, zapísaný v
registri národnej banky Slovenska pod registračným číslom 3389, v sektore poistenia alebo
zaistenia, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, v sektore
kapitálového trhu, v sektor prijímania vkladov, sektor starobného dôchodkového sporenia, v
sektor doplnkového dôchodkového sporenia. Spôsob zápisu v NBS je možné si overiť na
internetovej adrese https://subjekty.nbs.sk/

Elektronický kontaktný formulár

Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehlásenie dotknutej osoby:

Odoslaním kontaktného formuláru dáva potenciálny klient súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti

UNIVERSAL Maklérsky dom a.s.

IČO: 35 822 091 , zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas so spracovaním osobných
údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá zákonnosť spracúvania osobných
údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek
odvolať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s. alebo
formou emailu, na kontaktný email spoločnosti,info@ubp.sk.

Účel poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje sú poskytnuté na predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej
služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností
smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby, poskytovanie
odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia
zmluvy o poskytnutí finančnej služby, spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje, spolupráca pri vybavovaní nárokov a
plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s
udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov

Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom a.s.

je oprávnená vykonávať činnosť podriadeného
finančného agenta, na základe licencie Národnej banky Slovenska (registračné číslo: 3389).

Rozsah poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje poskytuje klient v rozsahu: Meno, Priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa,
Výška Hypotéky, výška čistého príjmu, výska súčasnej hypotéky, mesačná splátka úveru, fixácia
úveru, úroková sadzba, cena nehnuteľnosti, lokalita nehnuteľnosti, vek, vzdelanie, účet vedený
v banke, rodinný stav, počet detí, typ pracovného pomeru, doba pracovného pomeru, výška
žiadaného navýšenia úveru, lokalita zakladanej nehnuteľnosti, lokalita nehnuteľnosti, typ
nehnuteľnosti, splatnosť v rokoch, omeškanie v splátkach úveru, Pohlavie, rok narodenia, výška

hrubej mzdy, výška hrubej mzdy pred rokom 2008, najvyššie ukončene vzdelanie, rok nástupu do
zamestnania, účasť v 2. dôchodkovom pilieri, názov fondu 2. dôchodkového piliera, rok vstupu do
2. dôchodkového piliera, Vek maloletého dieťaťa, vek ukončenia sporenia, výška mesačných
výdavkov, typ nehnuteľnosti, poistná suma nehnuteľnosti, poistná suma poistenia domácnosti.

Doba uchovávania

Osobné údaje poskytuje potenciálny klient po dobu 10 rokov, v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Práva dotknutej osoby

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Ing. Juraj LANC, emailový kontaktjuraj.lanc@universal.sk ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej. spoločnosti.

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.
Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými
právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť
prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá
osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za
predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Okruh príjemcov (sprostredkovateľov)

UNIVERSAL Maklérsky dom a.s.